سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آروین ساکت – کارشناس ارشد سازه های دریایی، دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر اعتماد شهیدی – استاد دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مطالعه امواج منطقه چابهار با استفاده از مدل عددی SWAN شبیه سازی شده است. نتایج ب هدست آمده از مدل با پارامترهای اندازهگیری شده توسط بویه مورد واسنجی و صح تسنجی قرار گرفته و پس از رواسنجی مدل، پارامترهای موج برای مدت بیست و سه سال (از سال ۱۹۸۵ تا ۶ کیلومتر در امتداد خط ساحل شبیه سازی شده اند. با توجه به طول موج و رابطه / ۲۰۰۷ ) با بازه های زمانی سه ساعت برای ۴۵ منطقه با فواصل ۶ عمق نسبی، پارامترهای موج طبقه بندی شده و عمقی که در آن تمام امواج شرایط آب عمیق دارند، محاسبه شده است. با توجه به نتیجه به دست آمده و مقایسه متوسط انرژی سالیانه امواج در امتداد عمود بر ساحل، مناسب ترین عمق برای نصب دستگا ههای مبدل انرژی فراساحل مشخص شده است. این عمق در منطقه چابهار در حدود ۴۰ متر تخمین زده شده است.