سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل فرجی – دانشجوی دکترای زراعت. عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

اثر عوامل زراعی بر عمل کرد دانه و روغن دو ژنوتیپ بهاره کلز ا، به صورت آزمایش فا کتوریل اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی، در چهار تکرار و به مدت دو سال زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد بررسی شد . دو ژنوتیپ آپشن ٥٠٠ و توده بذری Syn-3 و سه میزان بذر ۴، ۶، و ۸ کیلوگرم در هکتار به صورت فا کتوریل در کرت های اصلی و سه فاصله ردیف ۱۲، ۲۴ و ۳۶ سانتی متر در کرت های فرعی قرار گرفتند . نتایج دو ساله آزمایش نشان داد که بیشتر بودن طول دوره رویش اگر چه سبب افزایش وزن هزار دانه گیاه در سال اول نسبت به سال دوم آزمایش گردید ، ولی به دلیل ارتفاع بوته بیشتر، خوابیدگی بیشتر بوته ها و کاهش تعداد غلاف در بوته و تعداددانه در غلاف ، عملکرد دانه و روغن در سال اول به طور معنی داری کمتر از سال دوم آزمایش بود . تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه ژنوتیپ Syn-3 به طور معنی داری بیشتر از رقم آپشن ٥٠٠ بود . افزایش میزان بذر اگر چه باعث افزایش تعداد بوته در متر مربع گردید ، ولی به دلیل افزایش خو ابیدگی بوته ها و کاهش تعداد غلاف در بوته تاثیر معنی داری در عمل کرد دانه نداشت . در نهایت ژنوتیپ آپشن ٥٠٠ با میزان بذر ٤ کیلوگرم در هکتار و فاصله ردیف ١٢ سانتی متر با ٣٨٥٦ و ١٧٩١ کیلوگرم در ه کتار به ترتیب بیشترین عملکرد دانه و روغن را داشت.