سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بیژن مجدزاده – دانشجوی کارشناس ارشد آبیاری زهکشی، گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهرا
محمد نکوآمال – کارشناس ارشدآبیاری وزهکشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
محمد باقر رهنما – استادیار بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

آبیاری تراوا کوزه ای از باستانی ترین و ارزان ترین روشهای آبیاری شناخته شده برای مزارع کوچک است . این روش آبیا ری با استفاده از کوزه های رسی متخلخل، بدون لعاب، دفن شده در منطقه توسعه ریشه گیاه انجام می شود، می توان با طراحی مناسب شبکه لوله ها از نیروی ثقل زمین برای برداشت آب منبع استفاده کرد . تحقیق حاضر در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان بر روی خیار درختی در دو تکرار ( هر ردیف هفت بوته ) انجام گرفت. محصول تولید شده در یک فصل زراعی با آبیاری جوی وپشته ای مجاور آن در گلخانه مقایسه شد . کل محصول تولید شده در آبیاری کوزه ای ۱/۵ برابر جوی وپشته ای بود . محصول بازارپسند خیار در حدود ۱۲۰-۸۰ گرم وزن، ۱۷- ۱۲ سانتیمتر طول،۲- ۱/۵ سانتیمتر قطر دارد . درصد محصول در تکرارهای متفاوت به ترتیب برای آبیاری کوزه ای ۶۰ ،‌ ۳ ، ۷۱ ، ۳۱ ، ۷۷ درصد و برای آبیاری جوی وپشته ای ۰۹ ،‌ ۴۶ ، ۹۷ ، ۳۸ ، ۷۹ ، ۶۱ درصد بود که نشان دهنده مرغوبیت محصول آبیاری کوزهای است.