سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
محمد مهدی خبیری – استادیار دانشگاه یزد
محمد زارع عمادی – کارشناس ارشد راه و ترابری دانشگاه یزد
احمدرضا بلادور – کارشناس مهندسی عمران دانشگاه یزد

چکیده:
هدف از این مقاله، اندازهگیری میزان نفوذپذیری و تأثیر رطوبت بر آسفالت بازیافتی است. جهت اندازهگیری نفوذپذیری، ابتدا کل مصالح سنگدانهای مورد نیاز از آسفالت بازیافتی تأمین شد و به مرور، از مصالح سنگدانهای بازیافتی مورد نیاز کاسته و به جای آن، مصالح سنگدانهای جدید اضافه گردید. به این ترتیب، 10 حالت مختلف از درصدهای مختلف مصالح بازیافتی در نظر گرفته شد و آزمایشهای زبری و نفوذپذیری انجام گردید. نتایج آزمایشات زبری و نفوذپذیری نشان داد که میزان نفوذپذیری آسفالت متخلخل ساخته شده با مصالح بازیافتی کمتر از نفوذپذیری آسفالت متخلخل بدون مصالح بازیافتی است. همچنین میزان زبری آسفالت متخلخل بازیافتی نسبت به آسفالت متخلخل با مصالح جدید، کمتر است