سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی شهرکی – دانشگاه صنعتی اصفهان
سید محمود مدرس هاشمی – دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس شیخی – دانشگاه شیراز

چکیده:

با توجه به اینکه آشکارسازهای وفقی بر اساس مدلی خاص و با بهره گیری از فرضهای معینی طراحی می شوند، بررسی عملکرد آنها تحت شرایط واقعی از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. گر چه این شرایط واقعی با داشتن داده های واقعی محقق می شود، اما در شبیه سازی نیز می توان با نزدیک کردن مشخصات سیگنالها به داده های واقعی، تا حدودی به هدف فوق دست یافت. لذا در این مقاله عملکرد سه آشکارساز وفقی در مواجهه با تداخل های با تابع چگالی احتمال مطلوب و طیف توان های واقعی نظیر طیف کلاتر زمین، دریا، باران و چف بررسی شده است. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که این آشکارسازها در مواجهه با کلاتر زمین از دو جنب ه پایداری و کارایی، دارای بهترین عملکرد می باشند.