سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر زعیم باشی نصرت آبادی – دانشگاه یزد، دانشکده برق، گروه مخابرات
محمدمهدی نایبی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق
محمدرضا تابان – دانشگاه یزد، دانشکده برق، گروه مخابرات

چکیده:

در این مقاله آشکارسازهای CFAR دو پارامتری در کلاتر ویبول از جمله Log-t , WH, CML, MLمورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا اشکار ساز جدیدی تحت عنوان OSWHپیشنهاد داده شده و مقایسه ای کامل از عملکرد آشکارسازهای CFAR دو پارامتر در کلاتر ویبول و در شرایط مختلف محیطی، همگن و ناهمگن، آورده شده است. به منظور نگاه عملی تر به پردازنده های آستانه وفقی، یک سناریوهای عملی متشکل از ۳۰۰ سلول در جهت بردد شامل نواحی همگن، لبه کلاتر و اهداف ثانویه در سلول های مرجع، در نظر گرفته شده است. عمل آشکارسازی بر روی تک تک سلول ها انجام شده است تا نحوه تشکیل آستانه وفقی در هر یک از سلول ها در شرایط مختلف موجود در پنجره مرجع تعیین گردد. بدین ترتیب می توان با مقایسه سطح آستانه در آشکارسازهای مختلف به مقایسه بین آنها پرداخت. نتایج شبیه سازی حاوی نکات جالبی است که در قسمت شبیه سازی و نتیجه گیری آوره شده است.