سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهود کلاته – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، کارشناس طرح سازمان آب منطقه ای آذربا

چکیده:

اطمینان از رفتار مناسب سدهای خاکی در شرایط مختلف دوران ساخت، آبگیری و بهره برداری، با توجه به خرات جدی ناشی از شکست این نوع سازه های مهم امری اجتناب ناپذیر است . بدلیل عدم قطعیت در مبانی و فرضیات اتخاذ شده در تحلیلاین سازه ها، لزوم توجه کافی به ارزیابی رفتارسدها وبررسی توافق نتایج آنالیزهای انجام شده با پارامترهای رفتاری سدها در شرایط مخالف طول عمر آن ضروری میباشد. نیل به این منظور با ارزیابی داده های حاصل از رفتار نگاری سدها (به کمک ابزار دقیق) حاصل خواهد شد. بر پایه ملاحظات فوق و همچنین شرایط خاص ژئوتکنیکی مربوط به سد ارسباران، برنامه رفتارنگاری بر اساس مجموعه ای از ابزارهای مناسب مورد نظر بوده است که در مقاله حاضر به توجه به شرایط حاکم بر طرح (ژئوتکنیک پی محل سد)، پارامترهای رفتاری و اهداف مورد توجه در طرح ابزاربندی سد ارسباران مورد بحث قرار گرفته و خلاصه ای از قرائت های صورت پذیرفته از زمان نصب تا حال ارائه شده و نتایج بدست آمده از قرائت ها مورد برری قرار خواهد گرفت.