سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید علی طباطبایی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد,
عزیز فومن – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور مقایسه عملکرد ارقام سورگوم علوفه ای Speed KFS1 ، Feed,KFS2 و قلمی محلی آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و در سه منطقه از استان یزد (اردکان, طبس و ابر کوه) اجرا گردید تاریخ کاشت در منطقه ارد کان چهارم خرداد ، در منطقه طبس بیست و هفتم اردیبهشت و در منطقه ابر کوه سی و یکم اردیبهشت بود . در هر منطقه دو چین علوفه برداشت گردید . معیار برداشت علوفه در هر چین زمان ۱۰-۵ درصد گل دهی بود و در ارقامی که صفت دیرگلی داشتند در ارتفاع ۱۵۰-۱۴۰ سانتی متر ی برداشت صورت گرفت و پس از هر برداشت ، علوفه تر واحدهای آزمایشی بلا فاصله توزین شد . برداشت از سه خط وسط هر واحدآزمایشی با حذف اثر حاشیه صورت گرفت . علوفه تر برداشت شده هر چین در هر منطقه جداگانه تجزیه واریانس و در نهایت مجموع علوفه تر هر رقم نیز تجریه واریانس گردید . نتایج نشان داد که در منطقه اردکان رقم اسپیدفید و لاین KFS1 و قلمی محلی به ترتیب باعمل کرد علوفه تر ۳۵/۶۷، ۳۴/۲۸ و ۳۳/۵۸ تن در هکتار در یک گروه قرار داشته و در منطقه طبس رقم اسپیدفید با عملکرد علوفه تر ۷۸/۸۱ تن در هکتار و در منطقه ابر کوه لاین KFS1 با عمل کرد علوفه تر ۱۵۹/۵ تن در هکتار نسبت به سایر ارقام برتری داشته است. از نظر مجموع عملکرد علوفه خش ک تولیدی در تمامی مناطق لاین KFS1 بر تر از سایر ارقام و لاین ها بوده است.