سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی شهرکی – کارشناس ارشد زراعت مرکز تحقیقات کشاورزی
مهدی نورا بنجار – کارشناس ارشد زراعت مرکز تحقیقات کشاورزی
شیراحمد سارانی – عضو هیات علمی دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی عملکرد و صفات موثر بر عملکرد دانه کلزا، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار طی سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ در مزرعه ایرانشهر و مزرعه ای با EC برابر با ۷/۵ دسی زیمنس بر متر انجام شد. نتایج تجزیه واریانس حاصل از این تحقیق نشان داد که ارقام از نظر صفات مورد بررسی به جز روز تا گلدهی، طول دوره گلدهی و روز تا برداشت در بقیه موارد با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند که دلالت بر تنوع در بین ارقام دارد. مقایسه میانگین عملکرد دانه نشان داد که در منطقه چاه شور ایرانشهر از بین ارقام مورد بررسی Hyola420 و Hyola401 به ترتیب با میانگین عملکرد دانه ۳۶۰۰ و ۳۳۸۷ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد و رقم PR-401.16 با میانگین ۲۳۲۵ کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد را دارا بودند. از نظر وزن هزار دانه رقم Hyola401 با میانگین ۳/۸۵ گرم دارای بیشترین وزن هزار دانه و رقم Option500 با میانگین ۲/۸۰ گرم دارای کمترین میزان وزن هزار دانه بودند. دراین بررسی رقم Sarigol با ۳۵ روز بیشترین و رقم Hyola308 با ۲۲ روز کمترین طول دوره رسیدن را داشتند . بر اساس نتایج این تحقیق ارقام Hyola420 و Hyola401 به عنوان برترین ارقام از نظر سازگاری به شرایط شوری در منطقه ایرانشهر معرفی شدند.