سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش آبخوانداری

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا کرمیان – کارشناس باغبانی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان
فرج ا… جهانپور – کارشناس آبخیزداری منابع طبیعی و امور دام استان لرستان
علی محمدیان – کارشناس زراعت مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان

چکیده:

با توجه به این که امروزه پخش سیلاب آبخوان در ایران بعنوان نگرشی در مجامع بین المللی از جمله سازمان خواربار جهانی (F.A.O) مورد توجه است. بنابراین در استان لرستان نیز در دشت حاصلخیز کوهدشت واقع در غرب استان که ازحیث پتانسیل های فراوان دارد. به عنوان یکی از ایستگاه های تحقیقاتی ترویجی و آموزشی پخش سیلاب در کشور انتخاب شده است برای نیل به اهداف مورد نظر علاوه بر فعالیت های مکانیکی از قبیل بانکت، بندگابیونی، تورکینست کارهای بیولوژیکی از قبیل کاشت گونه های درختی مثمر سازگار با شرایط اکولوژیکی منطقه بروش احداث سطوح آبگیر کوچک شامل گونه های انجیر (Ficus carica)، زیتون (Olea europea)، مو (Vitis sp)، بادام (prunus amygdalus) ، انار (Punica granatum) و پسته (Pistacia vera) می باشند.
در این تحقیق عملکرد اقتصادی گونه بادام دیم با کشت گندم، نخود و جو و دیم مورد مقایسه قرار گرفت و در طی ۵ سال با استفاده از نمونه برداری به روش تصادفی در نقاط مختلف عرصه مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت.
پس از آنالیز داده ها مشخص شد که متوسط درآمد ریالی محصول بادام دیم (۴۲۰۰۰۰۰ ریال) در مقایسه با درآمد ریالی گندم، نحود و جو دیم دارای تفاوت معنی داری می باشند یعنی دیم کاشت بادام دیم مقرون به صرفه تر می باشد.