سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی سردار – کارشناس ارشد عمران-محیط زیست
علی مهدوی – استادیار دانشکده مهندسی عمران مجتمع عالی نوشیروانی بابل
افشین تکدستان – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

شیرابه تولیدی از محلهای دفن زباله به عنوان یکی از منابع با بار آلودگی بسیار بالا از لحاظ فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی می‌باشد. مقدار COD شیرابه در حد بسیار زیاد بوده و همچنین حاوی غلظت فلزات سنگین نظیر کروم، کادمیوم، مس، نیکل، روی و غیره می‌باشد. لذا با توجه به اثرات نامطلوب این فلزات بر منابع خاک و آب اهمیت کاهش آنها درفرآیندهای تصفیه شیرابه معین می‌گردد. در این تحقیق آزمایشگاهی راندمان حذف فلزات سنگین و COD به کمک انواع مواد منعقد کننده مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا پس از نمونه‌گیری، غلظت فلزات سنگین نظیر کروم، کادمیوم، مس، نیکل، رویو همچنین COD شیرابه اندازه‌گیری شد .سپس با استفاده از روش آزمایش جارتست غلظت بهینه انواع مواد منعقد کننده در حذف فلزات سنگین وCOD معین گردید. نتایج حاصله نشان داد که فرآیند انعقاد دارای راندمان بسیار زیادی در حذف فلزات سنگین و COD از شیرابه میباشد.