سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا عباسی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد سید رضی – شرکت محافظان بهبود آب
محمدعلی گلعذار – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش عملکرد بازدارندگی ترکیب فسفینو پلی کربوکسیلیک اسید (PPC) با روی و مولیبدات در آبهای سه نوع برج خنک کننده با سختی و خورندگی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا از ترکیب PPC با فسفات و پلی فسفات بازدارنده، پایه فسفوناتی مناسبی برای حفاظت فولاد در آب ساخته شد. سپس سه نوع پلیمر مختلف به بازدارنده ترکیبی آماده شده اضافه گردید و عملکرد بازدارندگی آنها در آبهای با هدایت الکتریکی ۶۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰µS/cm در سه pH مختلف روی فولاد ساده کربنی مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعدی، بازدارنده های روی و مولیبدات با غلظت های مختلف به بازدارنده فوق اضافه گردید و عملکرد هر یک از بازدارنده های ترکیبی در آبهای مذکور مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش های DC پلاریزاسیون، میکروسکوپی الکترونی و آنالیز EDAX جهت بررسی عملکرد بازدارنده ها مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج آزمایش ها نشان داد که افزایش روی و مولیبدات سبب افزایش راندمان بازدارندگی PPC به مقدار قابل توجهی می گردد.