سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه ترابی – امور تحقیق و توسعه، مجتمع مس سرچشمه
اسماعیل عین علیان – امور تحقیق و توسعه، مجتمع مس سرچشمه
امیر صرافی – بخش مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

آزاد شدن بخارات اسیدی در هوا به عنوان یک مشکل اساسی در فرآیندهای الکترووینینگ مس، روی و نیکل مطرح می باشد. قوانین زیست محیطی میزان حداکثر مجاز این بخارات در هوا را در محدوده یک میلیگرم در مترمکعب تعیین نموده است. به منظور کنترل بخارات اسیدی، استفاده از ممانعت کننده ها و نیز گلوله های پلی اتیلنی متداول شده است. در این تحقیق اثر دو نوع کف کننده، و گلوله های پلی اتیلنی با دو اندازه مختلف برکنترل انتشار بخارات اسیدی در فرایند الکتروینینگ مس بررسی شده است. آزمایشات بشکل ناپیوسته(Batch)با دونوع الکترولیت (مصنوعی و صنعتی در فرآیند لیچینگ) در دما و دانسیته جریان مشابه انجام گرفته است.اندازه گیری بخارات اسیدی مطابق استاندارد ۴۸۵۶ASTM Dانجام شده است. همچنین اثر مواد شیمیایی برفرآیند استخراج با حلال نیز بررسی گردیده است. در این آزمایشات تاثیر این مواد بر میزان مس گیری، زمان جدایش و ماندگی فازی آلی در آبی بررسی گردیده است