سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدوحید غلمانی – کارشناس عمران ،مسئول تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد یزد- می
اکبر صالحی وزیری – کارشناس بهداشت محیط ،بهره بردار تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد
پروانه طالبی همت آبادی – کارشناس بهداشت محیط،مسئول آزمایشگاه شیمی محیط دانشکده بهداشت یزد
بهروز کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط دانشگاه عل.م پزشکی شهید صدوقی یزد

چکیده:

برکه تثبیت فاضلا ب (WSP) به طور گستره ای برای تصفیه طبیعی فاضلاب استفاده می شود. در سالهای اخیرتوجه زیادی به این روش در کشورهای پیشرفته مخصوصاً در مناطق روستایی، شده است . برکه تثبیت فاضلاب فرآیندی ساده،کم هزینه با راهبری آسان و تجهیزات کم برای تصفیه فاضلاب های شهری حتی در نواحی گرمسیری جهان است. این عوامل موجب افزایش محبوبیت این روش شده است. برکه تثبیت معمولاً ازیکسری حوضچه های بیهوازی،اختیاری و تکمیلی می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی عملکرد برکه های تثبیتیز د با بررسی ورودی و خروجی فاضلاب می باشد . نمونه فاضلاب از چهار نقطه (ورودی ، خروجی برکه بیهوازی و اختیاری اول و دوم) در طی ۲۶ مرحله، به صورت هفتگی نمونه برداری شده و مقدار مواد آلی با سنجش BOD5,COD وکل جامدات معلق (TSS) ، و pH و EC و دما براساس دستورالعمل آزمایشهای آب و فاضلاب انجام گرفت.نتایج نشان می دهد که متوسط غلضت خروجی برای SS,COD و COD در برکه های بی هوازی و برکه اختیاری اولیه و ثانویه به ترتیب ۹۱/۵ ، ۱۶۹ و ۱۱۴ و ۷۰ ، ۱۶۰ وmg/L 123 می باشد. در ضمن میانگین TSS,COD,BOD5 خروجی به ترتیب برابر ۹۰/۴ ۱۷۴/۲ و ۸۶/۲ میلی گرم بر لیتر می باشد . برای افزایش راندمان و حذفیکنواخت ( بدون نوسانات شدید ) پارامترهای مختلف نیاز به بهره بردارداری مناسب وراهبری اصولی سیستم می باشد . نتایج نشان دهنده تفاوت آماری معنادار بین پارامترهای مختلف بین ورودی و خروجی است. دلایل متعددی برای عملکرد نامناسب برکه ها وجود دارد از جمله نوع پیش تصفیه فاضلاب ، افزایش بار آلی ورودی به برکه ،نگهداری ناکافی ، ط راحی نامناسب وزمان ماند ناکافی …. افزایش زیاد زمان ماند نیز می تواند به مرگ وخود خوری باکتریها بانجامدکه می تواند به دلیل عدم وجود برکه زلال ساز ویا عدم پیش تصفیه مناسب در ابتدای سیستم باشد . همچنین این امر می تواند به دلیل توزیع نامناسب فاضلاب ورودی به برکه باشد که به موجب آن عدم پخش همگن دما و شدت نور به تغییر راندمان برکه ،pH باکتریها و توزیع نامناسب فاضلاب می گردد . همچنین تغییرات شدید در مقادیر می انجامد.