سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهروش فروهیده – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
محمدحسن طرازکار – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

چکیده:

با توجه به اهمیت بیمه جهت تقویت انگیزه سرمایه گذاری، در این مطالعه، عملکرد صندوق بیمه در زمینه بیمه محصولات کشاورزی در ا یران با استفاده از نسبت حق بیمه های دریافتی به غرامتهای پرداختی و نسبت منفعت به هزینه بررسی و با عملکرد صندوق در مورد آبزیان پرورشی مقایسه شد . اطلاعات مورد نیاز تحقیق برای افق زمانی ۱۳۶۳-۸۱ نیز از صندوق بیمه محصولات کشاورزی جمع آوری شد .
نتایج مطالعه نشان داد که نسبت حق بیم ه های دریافتی به غرامتهای پرداختی در مورد آبزیان پرورشی بزرگتر از واحد (۱/۲۴) می باشد، که بیانگر اقتصادی بودن عملکرد صندوق بیمه در این زمینه است . در مقابل این نسبت برای محصولات کشاورزی کمتر از واحد (۰/۶۳) بوده و غیر اقتصادی بودن عملکرد صندوق بیمه را در مور د مجموع محصولات کشاورزی نشان می دهد و علت آن مخاطره پذیری کمتر پرورش آبزیان در مقایسه با شرایط آسیب پذیر فعالیتهای زراعی و دامی می با شد . همچنین نتایج مشابهی از طریق نسبت منفعت به هزینه در مورد هر دو گروه بدست آمد که تا ئید کننده نتایج قبلی است . بنابراین با در نظر گرفتن نوپا بودن صنعت بیمه آبزیان پرور شی، عملکرد آن نسبتاً مناسب بوده و گسترش آن می تواند از عوامل موثر در ثبات تولید و نهایتاً خود کفایی باشد