سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر رهنماراد – گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
علی آذین – گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

تزریق عبارت است ازتکنیک نفوذ مخلوطمصالح سنگی (ماسه) ، سیمان، بنتونیت،زودگیرها، مواد شیمائی و پوزولانها به داخل زمین جهت تحکیم و یا آب بندی پی های سنگی و خاکی که در دهه اخیر در کشور ما بویژه درصنعتسد سازیتوسعهیافتهاست.تحلیلرفتارسنگدر مقابلآزمایشهایفشار آب(لوژن) هیدرولیک مسیرهای آبر، مقاومت فشاری ، بررسی خواص دوغابها ، فشارهای تزریق ، نوع حفاری ، بررسی وضعیت درزه ها ، ارتفاع آب پشت مخزن ، بررسی پدیده آبشکست ، تجربه مهندسیاز جمله پارامترهائی هستند که در طراحی پرده آب بند باید در نظر داشت.