سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدصابر کرم بیگی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی، بخش مهندسی شیمی
علی محبی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی، بخش مهندسی شیمی
مهدیه خسروی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

در این مطالعه از دو ابزار شبکه های عصبی و منطق فازی برای بررسی روش ازدیاد برداشت میکروبی نفت بهره گرفته شد.در علومی همچون مهندسی نفت که با عدم قطعیت زیادی مواجه اند، استفاده از چنین ابزار هایی می تواند بسیار رهگشا باشد. از شبکه عصبی پس انتشار خطا در بررسی روند تغییرات کشش سطحی نسبت به افزایش غلظت مواد فعال کننده سطحی(بایوسورفاکتانت) استفاده شد. از دو مدل فازی، یکی مبتنی بر دانش فرد خبره و دیگری مبتنی بر آموزش قوانین( مدل ANFIS ) نیز در بررسی ازدیاد برداشت نفت توسط تزریق بایوسورفاکتانت ها، بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهند که شبکه عصبی پس انتشار خطا، به علت کم بودن داده های آموزشی، نمی تواند روند تغییرات کشش سطحی نسبت به غلظت مواد فعال کننده سطحی را آموزش ببیند. در چنین مواردی، برازش منحنی مناسب تر است.همچنین مدل فازی ANFIS در این حالت که تاثیر متقابل و توأم پارامترهای تاثیرگذار، به طور کامل شناسایی نشده بود، نسبت به مدل فازی دیگر، نتایج مطلوب تری را ارائه نمود.