سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی سبزواری – هیئت علمی دانشکده بهداشت همدان
محمد بینوا پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
شقایق امیدی – کارشناس بهداشت محیط
ابوالفضل محمد طاهری – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

به طور کلی از مهمترین اهداف تصفیه فاضلابها می توان به کنترل آلودگی محیط زیست ، جلوگیری از شیوع بیماریهای عفونی و مزمن ، حفظ زیبایی محیط زیست و امکان استفاده مجدد از پساب اشاره کرد. در این راستا پساب بیمارستانها حاوی عوامل پاتوژن و میکروارگانیسمهای مختلفی است که ضرورت توجه بیشتر به این منابع آلاینده را آشکار می سازد . در صورتیکه فاضلابهای بیمارستانی به نحو مناسبی تصفیه شده جهت مصارف کشاورزی استفاده نمود . لذا با توجه به این مسئله و جلوگیری از هدر رفتن منابع طبیعی و تخریب محیط زیست ، بیمارستان آتیه سازان تصمیم بر این گرفته است که از فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز در بیمارستان استفاده کند.سیستم تصفیه موجود ، فرآیند لجن فعال از نوع هوادهی گسترده می باشد . براساس بررسی های بعمل آمده دبی متوسط فاضلاب بیمارستان حدود (۱۵۰M(3 در روز است . در این تحقیق ضمن بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان آتیه سازان پارامترهای کیفی فاضلاب خام و پساب اندازه گیری شده است. بر اساس آزمایشات به عمل آمده مقدار میانگین پارامترهای PH , BOD , COD ، نیتریت و نیترات ، TSS , MPN و تخم انگل و نماتودها در فاضلاب خام به ترتیب ۷/۱ ، ۲۳۸mg/l و ۳۵۲mg/l و ۰/۰۵mg/l و ۲۷/۳mg/l و ۳۵۳mg/l و (۶)۱۰ × ۵/۵ عدد در ۱۰۰ml و۲۳۴۰ عدد در لیتر بوده است و میانگین مقادیر پارامترهای ph , BOD , COD , TSS نیتریت و نیترات و سولفات (SO4(-2 ، هدایت الکتریکی (EC) و( Mg(+2 کلراید و قلیائیت (HCO(-3 و SAR و ESP و RSC و Na % ، کل کلیفرم (MPN) و تخم انگل و نماتودها در پیساب به ترتیب ۷/۵ و ۳۵mg/l و ۷۶/۶mg/l و ۱۸/۵ و ۰/۱۲mg/l و ۲۵۶mg/l و ۹۹/۷۵mg/l میکرو زیمنس در سانتیمتر ۲۵۰۰ و ۳۳/۳mg/l و ۵۶۱mg/l و ۵۸۴mg/l و ۷/۶ و ۹ و ۰/۱۵- و ۶۱ و ۲۰۲۱ عدد در ۱۰۰ml و ۴۸۰ عدد در لیتر بوده است . بر این اساس راندمان سیستم در حذف BOD و COD و TSS و MPN وتخم انگل و نماتود به ترتیب ۸۵/۳ و ۷۸/۳ و ۲۷/۵ و ۹۹/۹۶۳۳ و ۷۹/۵ درصد بوده است. کیفیت فاضلاب تصفیه شده در مقایسه با استانداردهای سازمان حفاظت میط زیست ایران برای استفاده مجدد در فضای سبز از نظر کلیه پارامنترها به جز TSS و Na% و MPN و تخم انگل و نماتود مطابقت دارد.