سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدتقی قانعیان – عضو هیات علمی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خ
محمدحسن احرام پوش – استادیار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
محمدحسین کارگر – عضو هیات علمی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خ

چکیده:

بطور کلی ازمهمترین اهداف تصفیه فاضلابها می توان به کنترل آلودگی محیط زیست، جلوگیری از شیوع بیماریهای عفونی و مزمن، حفظ زیبایی محیط زیست و امکان استفاده مجدد از پساب اشاره نمود. دراین راستا فاضلاب بیمارستانها حاوی عوامل پاتوژن و میکروارگانیسم های مختلفی است که ضرورت توجه بیشتر به این منابع الاینده را آشکار می سازد. در صورتیکه فاضلابهای بیمارستانی به نحو مناسبی تصفیه شوند می توان از فاضلاب تصفیه شده جهت مصارف کشاورزی استفاده نمود. در این تحقیق ضمن بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان بافق پارامترهای کیفی فاضلاب خام و پساب نیز اندازه گیری شده است. براساس آزمایشات انجام شده میانگین مقادیر پارامترهای pH ، MPN, COD,BOD5 کل کلیفرمها در فاضلاب خام به ترتیب ۹۲/۶، ۷۵/۲۸۶ میلی گرم در لیتر، ۷۰۳ میلی گرم در لیتر و۶ ۱۰ ×۱۲/۹ درصد میلی لیتر بوده است. و میانگین مقادیر پارامترهای EC,pH ، کدورت ، کلرور ، MPN,COD,BOD5 کل کلیفرمها، RSC,Na%,SAR در پساب به ترتیب ۲/۷و ۵/۲۶۷۲ میکروموس بر سانتی متر، ۳۰ واحد FTU، ۵/۶۱۸ میلی گرم در لیتر ، ۵/۲۸ میلی گرم در لیتر، ۲۵/۸۱ میلی گرم در لیتر، ۴ ۱۰×۵/۳ درصد میلی لیتر، ۳۳/۸ ، ۹/۶۷ درصد و ۰۱/۲ میلی اکی والان در لیتر بوده است براین اساس راندمان سیستم در حذف MPN,COD,BOD به ترتیب ۹۰% و ۸۸% و ۶/۹۹% بوده و با توجه به مقایسه پارامترهای پساب با استاندارد های استفاده مجدد جهت کشاورزی، پارامترهای کلرور و MPN با استاندارد ها مطابقت ندارد. بنابراین درصورت اصلاح سیستم و رفع مشکلات موجود در بهره برداری از تصفیه خانه و مطابقت این پارامترها با استانداردها، پساب مورد نظر برای آبیاری گیاهان مقاوم به شوری مناسب است.