سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عطاء اله رخش خورشید – مربی ضو هیئت علمی دانشکده بهداشت و عضو مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت زاهد
ادریس بذر افشان – استادیار عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت و عضو م
فردوس کرد مصطفی پور – استادیار عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت و عضو م
حسین کمانی – مربی ضو هیئت علمی دانشکده بهداشت و عضو مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت زاهد

چکیده:

امروزه فاضلابهای شهری و دفع مناسب آن به منابع پذیرنده به لحاظ زیست محیطی یکی از ضروری ترین خدمات شهری به شمار میرود . دفع فاضلاب خ ام بسته به اینکه در چه محیطی دفع میشود و یا به چه مصرفی میرسد، ممکن است خطراتی چون آلودگی آبهای سطحی، آلودگی آبهای زیرزمینی، آلودگی خاک و آلودگی مواد مورد استفاده در چرخه غذایی را در پی داشته باشد . لذا لازم است این قبیل فاضلابها قبل از تخلیه به محیط تصفیه شده به طوریکه پس از تصفیه با استانداردهای پساب خروجی مطابقت داشته باشد . در این راستا مطالعه ای با هدف بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب زندان و اداره کل زندانهای استان در سال ۱۳۸۵ انجام گرفت.در این مطالعه توصیفی که در مدت دو ماه چهارده نمونه از تصفیه خانه به طور همزمان از ورودی و خروجی تصفیه خانه با دبیm3 / day 1000 اخذ گردید و پارامتر های T.S.S ،C.O.D ،B.O.D و کل کلیفرم در ورودی و خروجی سنجیده شد .در بررسی تصفیه خانه که به روش هوادهی لجن فعال متعارف کار میکرد، علیرغم کاهش در پارامترهای ورودی با استاندارد رهایی در آبهای پذیرنده فاصله داشته و از آن بیشتر است و برای آبیاری کشاورزی به جز مقادیر T.S.S و Total Coliform مابقی پارامترهای خروجی در دامنه استاندارد قرار داشتند .نتایج نشان داد که تصفیه خانه از عملکرد مناسبی برخوردار نیست و از آنجاییکه پساب به مصرف آبیاری کش اورزی میرسد لذا پیشنهاد میگردد در بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه توجه بیشتری معطوف گردد.