سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناهید نویدجوی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت ارومیه گروه بهداشت محیط
حسین موحدیان عطار – دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگ
محمد جلالی – استادیار و عضو هیات علمی گروه تغذیه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
مهدی صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

باکتری لیستریا از جمله باکتریهایی است که در محیط طبیعی پراکندگی گستردهای دارد و مهمترین گونه این باکتریها لیستریا مونوسیتوژنز بوده که باعث ایجاد بیماری لیستریوزیس در انسان و حیوان می شود. لیستریوزیس بهعنوان یک بیماری ناشی از غذا مطرح بوده و تظاهرات آن در انسان علاوه به عفونت غذایی ممکن است به صورت مننژیت، مننگوآنسفالیت، سپتیسمی، سقط جنین بروز کند. طی چندین مطالعه گونههای مختلف باکتری لیستریا به ویژه لیستریا مونوسیتوژنز از فاضلاب و لجن تصفیه خانه – های فاضلاب جداسازی و شمارش شده است. تصفیهخانه فاضلاب شمال بزرگترین تصفیهخانه اصفهان بوده که پساب خروجی و لجن دفعی آن جهت آبیاری و کوددهی زمینهای کشاورزی مناطق اطراف استفاده میشود. لذا با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این تحقیق بررسی عملکرد این تصفیهخانه در حذف باکتری لیستریا مونوسیتوژنز میباشد