سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدهادی قاسمی – دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده مهندسی-گروه مهندسی شیمی
سیدحسین نوعی – دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده مهندسی-گروه مهندسی شیمیة
حامد سلطانی – دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده مهندسی-گروه مهندسی شیمی

چکیده:

بازیافت حرارت نه تنها بواسطه کاهش هز ین ههای سوخت که به علت مسا یل محیط زیست از جمله کاهش نشر گازها ی گلخان های حائز اهم یت است . از جمله وسا یل م ؤثر در زم ینه بازیافت حرارت استفاده از مبادل هکن ها ی حرارت ی براساس لول هگرمایی است . لول هها یگرمایی وسا یلی با قابل یت انتقال حرارت بالا هستند، با توجه به خصوصیات حرارتی منحصربفرد این تجه یزات در ا ین تحقیق به بررسی عملکرد یک نمونه نیم هصنعتی مبادل هکن لول هگرمایی گاز -ما یع ترموسیفونی به روشε-NTUو مقایسه آن با روش تئوری پرداخته شده است. مبادل هکن مورد مطالعه دارای ۶ ردیف لوله مسی ۱۵ تایی با ساختار مربعی و به ابعاد کل ۱۱۰cm (ارتفاع ) ضربدر ۴۳cm (طول) ضربدر ۲۷cm (عرض) که با پره های صفحه ای آلومینیومیساخته شده و دارای سیا لعامل آب م یباشد. آزمایشها بصورت زیر انجام گرفت. جریان آب سرد با دبی۰/۱kg/sبر روی بخش چگالنده جریان دارد . جریان هوای داغ در یک سیکل بسته توسط یک دمنده با دور متغیر به بخش تبخیرکننده دربازه دبی >0/6kg/s دبی جرمی ۰/۱۴> ودر بازه دمایی ۱۲۵>Te>225 درجه سانتیگراد وارد می گردد و درصد پر شدن ۳۰% است.نتایج آزمایش ها نشان می دهد که با افزایش نسبت ظرفی تگرمایی جریان گرم به جریان سردCe/Ccتا مقدار ی ک ، کارآیی کاهش و سپس با افزایش آن افزایش می یابد درحالی که گرمای منتقل شونده در هر دو حالت با افزایش Ce/Ccافزایش می یابد و با افزایش دمای جریان گرم کارآیی ثابت مانده و گرمای منتقل شونده افزایش می یابد . نسبت درصدپرشدن در محدوده نرمال تاث یری در نتا یج ندارد . همچنین سازگاری خوبی بین نتایج حاصل از آزمایشها با نتایج تئوری مشاهده شد.