سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد چهرقانی بزچلوئی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه تهران ایران
مجید صنایع پسند – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه تهران ایران
مهدی داورپناه – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه تهران ایران

چکیده:

در این مقاله عملکرد حفاظت های محلی در هنگـام نوسـانات زاویهای بررسی و شبیه سازی های شده است . رفتار و عملکرد حفاظــتهــای دیســتانس، حفاظــت اضــافه جریــان، بازبســت خطوط انتقال، رله های فرکانسی، خروج از سـنکرونیزم، قطـع تحریک، و دیگر حفاظت هـای ژنراتـور در شـرایط نوسـانات زاویهای در شبکه قدرت مطالعه شده است . همچنین طرح های حفاظتی DCB ، POTT ، PUTT ، DUTT و طرحهای حفاظتی بر مبنای مقایسـه فـاز بـرای حفاظـت واحـد خطـوط انتقـال بررسی و نحـوه عملکـرد آنهـا در هنگـام نوسـانات زاویـه ای مطالعه و شبیه سازی شده است . شبکه ۴۰۰ کیلوولت خراسان و مـدل سـاده شـده ای از شـبکه ۱۳۲ کیلوولت آن در نرم افزار EMTP/ATP شبیه سازی شده است و به ازای نوساناتی کـه پـس از وقـوع و رفـع خطـا در
شبکه مذکور ایجاد شده است، این مطالعه انجـام شـده اسـت . شبیهسازیهای مختلف و نتایج حاصـل از آنهـا ارایـه شـده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .