سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرضیه حاجی امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی ساری
غلامعلی رنجبر – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی ساری
سید کمال کاظمی تبار – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی ساری،
مهرداد عمواقلی طبری – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج- مازندران

چکیده:

به منظور ارزیابی عملکرد دانه ژنوتیپ های برنج و تعیین ارتباط برخی از صفات کمی با عملکرد دانه و انتخاب ژنوتیپ های برتر جهت استفاده در برنامه های اصلاحی، ۶۰ ژنوتیپ دریافتی از موسسه بین ا لمللی تحقیقات برنج به همراه ژنوتیپ های شاهد داخلی در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۵ در قالب طرح اگمنت در مزرعه تحقیقاتی برنج آمل مورد ارزیابی قرار گرفتند . نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که کلیه ژنوتیپ ها از نظر صفات مورد بررسی به غیر از صفات طول و عرض دانه تفاوت های معنی داری دارند. تجزیه به عامل ها شش عامل را استخراج کرد که در کل ۷۶/۲ درصد از تغییرات کل داده ها را توجیه کردند. ادغام عامل چهارم و پنجم در مجموع ۱۷/۹ درصد از تغییرات داده های اولیه را توجیه کرد. عامل های اول، دوم، سوم، چهارم و ششم به ترتیب به عنوان عامل خصوصیات فنولوژیکی، عامل عملکرد و اجزا عملکرد، عامل مورفولوژیکی، عامل ظاهر دانه و عامل موثر بر ارتفاع شناسایی شدند.