سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مهناز محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رقیه امینیان – عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
فرهاد حبیب زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
بهور اصغری – عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده:
به منظور بررسی عملکرد برخی ارقام گلرنگ و انتخاب مناسب ترین رقم جهت کشت در قزوین، آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) انجام گردید. تیمار، هشت رقم گلرنگ شامل شش رقم ایرانی گلدشت، سینا، صفه، فرامان، محلی اصفهان و بازار اصفهان و دو رقم خارجی مکزیکی ۸۸ و مکزیکی۱۱ بود. کشت در نیمه دوم اردیبهشت ماه صورت گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که اثر رقم در صفات مختلف از جمله عملکرد گل و دانه، میزان کلروفیل گل، ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک و قطر غوزهها در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود. رقم صفه در بین ارقام مورد آزمایش بیشترین میانگین را در صفات عملکرد گل و دانه، عملکرد بیولوژیک و میزان کلروفیل داشت. بیشترین میانگین قطر غوزه مربوط به رقم گلدشت و بیشترین ارتفاع بوته به رقم بازار اصفهان اختصاص یافت.