سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد جواد حاجی علیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
امیر یزدان سپاس – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

تنش خشکی به عنوان مهم ترین تنش غیرزیستی نقش مهم ی در کاهش عملکرد گیاهان زراعی در جهان دارد . این تحقیق با استفاده از ۱۸ ژنوتیپ امیدبخش گندم نان زمستانه و بینابین در ۶ مکان (کرج، اردبیل، اراک، مشهد، جلگه رخ و میاندوآب) و در دو شرایط آبیاری نرمال و اعمال تنش قطع آبیاری پس از مرحله گلدهی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی (RCBD) در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ به اجرا درآمد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب در شرایط تنش تفاوت معنی دار برای اثر ژنوتیپ، مکان و اثر متقابل ژنوتیپ در مکان نشان داد، ولی در شرایط نرمال فقط اثرمکان معنی دار گردید. با توجه به شاخص های تحمل و حساسیت به تنش، انداره گیری شده، ژنوتیپ شماره سه دارای تحمل و پایداری بیشتری به شرایط تنش نسبت به بقیه ژنوتیپ ها می باشد. همچنین در بررسی بین همبستگی صفات مورفو – فیزیولوژیک در شرایط تنش، صفت وزن بیوماس در مرحله گلدهی و سهم انتقال مجدد در عملکرد دانه همبستگی مثبت و معن یداری با عملکرد دانه در هکتار نشان دادند.