سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین حاتم زاده – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

چکیده:

با توجه به نیاز روز افزون به روغن و افزایش هر ساله جمعیت ، محدودیت منابع آبی ، و توجه به اینکه گلرنگ در شرایط دیم کشور به خوبی رشد می کند لذا تعیین ارقامی پایدار با عمل کرد دانه بالا برای این مناطق حا ئز اهمیت است . از طرفی کشت پاییزه گلرنگ در مناطق سرد ممکن است با خسارت سرما مواجه شود و کشت بهاره نیز با تنش رطوبتی زیاد همراه خواهد بود . اما کشت انتظاری خطر سرمازدگی را نداشته و مانند کشت بهاره با تنش رطوبتی زیادی نیز مواجه نمی شود . به منظور ارزیابی و تعیین پایداری ارقام گلرنگ با عملکرد دانه بالا درشرایط دیم به صورت کشت انتظاری این آزمایش انجام شد . در این تحقیق ٢٥ لاین و رقم گلرنگ در قالب طرح لاتیس مربع ساده به مدت سه سال مورد مقایسه قرار گرفتند . نتایج تجزیه واریانس اثر متقابل ژنوتیپ در سال (خطی) معنی دار بود . یعنی برازش مدل رگرسیونی مناسب است . در نهایت لاین ۳۳۸ و رقم PI-258417 را که هم دارای شیب خط کمتر از یک و متوسط عمل کرد بیشتر از متوسط کل (به ترتیب ۹۳۰/۹۴ و ۱۰۳۱/۹۲ کیلوگرم در هکتار) و هم واریانس انحراف از خط کمتری هستند را می توان برای منطقه کرمانشاه در شرایط دیم برایکشت انتظاری توصیه کرد.