سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وفا توشیح – اعضای هیات علمی و کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
محمدحسین سدری – اعضای هیات علمی و کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
لادن رضایی – اعضای هیات علمی و کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

چکیده:

به منظور بررسی عملکرد کمی و کیفی گندم دیم در استان کردستان، آزمایشی با دو منبع کود نیتروژنه اوره (U) و نیترات آمونیم (An) هر کدام در سه سطح ۳۰ (N30)، و ۶۰ (N60) و ۹۰ (N90) کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بعلاوه یک تیمار شاهد (N0) در قالب طرح بلوک های کامل تصاد فی در سه تکرار و به مدت دو سال زراع ی درایستگاه تحقیقات کشاورز ی دیم قاملو در استان کردستان اجراء شد . نصف کود نیتروژنه در پاییز همزمان با کاشت و نصف بقیه در بهار به هنگام پنجه زدن به صورت سرک مصرف گردید . نتایج نشان داد با توجه به میزان و توز یع مناسب تر بارندگی در سال دوم ، عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیکی، درصد پروت ئین دانه ، حجم رسوب زلنی و درجه نانو ایی، بیشتر از سال اول بود . هر دو منبع کود اوره و نیترات آمونیم عملکرد دانه، عملکرد بیولو ژیکی، درصد پروتئین دانه ، حجم رسوب زلنی و حجم نان را در مقایسه با شاهد افزایش دادند . در مقایسه بین دو منبع کود، اوره هم در ارتباط با عملکرد محصول و هم صفات مرتبط با کیفیت نانوا یی برتر ی خود را نسبت به نیترات آمونیم نشان د اد. با افزایش سطوح نیترو ژن از ۳۰ تا ۹۰ کیلوگرم در هکتار ، عملکرد و کیفیت نانوایی افزایش نشان دادند. بالاترین عملکردهای دانه و بیولوژیکی به ترتیب با ۲۲۴۳ و ۶۱۴۹ کیلوگرم در هکتار و بالاترین درصد پروتئین ، حجم رسوب زلنی و حجم نان به ترتیب با مقادیر ۱۰/۶۵ درصد ، ۲۶/۸۳ و ۳۶۷/۷ میلی لیتر از تیمار N90U (مصرف ۹۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع کود اوره ) بدست آمد که درمقایسه با تیمار شاهد در سطح ۱% معنی دار شد.