سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آرش بشارت نیا – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی ، شرکت مهندسی مهاب قدس
محمدمهدی صرافیان – کارشناس معدن، شرکت مهندسی مهاب قدس

چکیده:

تونل انتقال آب انوج به قمرود قسمتی از طرح انتقال آب دز به قمرود می باشد . با توجه به محدودیت های فنی و اجرایی عملیات حفاری اجرای قطعه سوم وچهارم تونل بلند انوج به طول تقریبی ۱۸ کیلومتر با استفاده از ماشین حفاری با سپر تلسکوپی با قابلیت نصب قطعات پیش ساخته بتنی جداره تونل انجام میگردد. به منظور برآورد و ارزیابی پروسه زمانی حفاری در برنامه زمانبندی , لازم است تا ارزیابی دقیقی از عملکرد زمانی فعالیت دستگاه بعمل آید . آگاهی از روابط میان مشخصات توده سنگ و دستگاه حفار تخمین پارامتر های عملکر دی, شامل نرخ نفوذ PR نرخ بهره وری ، Uو نرخ پیشروی AR را امکان پذیر می سازد . بدین منظور مدلها و روابط مختلفی توسعه یافته اند کهاز آن جمله می توان به مدلهای Rmi ، NTH ، QTBM اشاره نمود . ، مقایسه نتایج نشان می دهد که مدل QTBM به دلیل اینکه از پارامترهای بیشتر و تاثیرگذارتری استفاده می نماید ،تفکیک های جزئی تری را در واحدهای مختلف زمین شناسی ایجاد نموده و به نتایج اجرایی نزدیکتر میباشد . در ادامه علل عدم تحقق به پیش بینی های انجام شده بررسی شده است.