سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

گلناز بغدادی – دانشگاه شاهد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی پزشکی
علی مطیع نصرآبادی –

چکیده:

با توجه به گزارشات اعلام شده در هر ۳۰ ثانیه در دنیا یک فرد دیابتی به علت عدم کنترل قند خون، قطع عضو می شود. اگربتوان سیستمی طراحی کرد که میزان قند خون را در ساعات بعدی روز به بیمار دیابتی اعلام کند، بیمار می تواند با مصرف دارو و یاتغذیه مناسب از افزایش و یا کاهش ناگهانی قند خون خود جلوگیری کند و برروی آن کنترل داشته باشد. در این تحقیق با طراحی یک سیستم فازی میزان قند خون یک بیمار دیابتی را پیشبینی می شود. این سیستم با دریافت ۴ ورودی میزان فعالیت بدنی، کربوهیدرات مصرفی، انسولین تزریقی و میزان قند خون در ساعات قبلی به کمک قوانین فازی میزان قند خون را در ساعت بعدی می دهد. با توجه به ورودی های در نظر گرفته شده، عملکرد این سیستم به دقت کاربر در وارد کردن این ورودی ها وابسته است. در ادامه تحقیق با ترکیبتئوری های کیاتیکی و قوانین فازی یک سیستم فازی- کیاتیک برای پیشبینی میزان گلوکز خون طراحی گردیده است، که مشکل وابستگی به کاربر در آن رفع شده است. با آزمایش این دو سیستم برروی داده های گرفته شده از یک فرد دیابتی میانگین و انحراف استاندارد خطا برای سیستم فازی حدودmmol/dl2,7432±۲,۱۳۲۸ و برای سیستم فازی-کیاتیک حدود۲,۸۲۳۵±۲,۰۰۱۵mmol/dlبدست آمده است.