سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

المیرا محمدوند – دانشجوی دکتری علفهای هرز
محمدحسن راشد محصل – عضو هیات علمی
مهدی نصیری محلاتی – عضو هیات علمی
نرگس پورطوسی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علف های هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی

چکیده:

منظور بررسی اثر مدیریت کود نیتروژن و علف کش بر عملکرد دانه ذرت، این تحقیق در سال ۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. چهار نوع مختلف مدیریت نیتروژن با استفاده از کود اوره اعمال شد : توزیع ۲۵ کیلوگرم در هکتار نیتروژن هنگام کاشت ذرت (تیمارهای او ۲)، توزیع ۲۵ کیلوگرم در هکتار نیتروژن هنگام کاشت و مرحله شش برگی ذرت(تیمارهای ۳و ۴)، توزیع ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن هنگام کاشت ذرت (تیمارهای ۵و ۶)، توزیع ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن هنگام کاشت و مرحله شش برگی ذرت (تیمارهای ۷و ۸). در نتیجه کاربرد یا عدم کاربرد علف کش در قطعات تحت مدیریت یکسان نیتروژن هشت تیمار حاصل شد. اثر تیمارها بر عملکرد دانه معنی دار بود. بالاترین مقدار عملکرد به مصرف ۱۲۰ کیلوگرم کود به صورت تقسیط شده همراه با کنترل علف های هرز به کار رفت و کمترین عملکرد به مصرف ۱۲۰ کیلوگرم کود به صورت یکجا و بدون کنترل علف های هرز اختصاص داشت.