سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مینا خسروی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و مدرس گروه مهندسی عمر
امیرحسام حسنی – دانشیار، دکتری مهندسی محیط زیست، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
این تحقیق به منظور بررسی عملکرد رآکتور ناپیوسته متوالی بیوفیلمی با بستر ثابت در حذف ترکیبات آلی از فاضلاب سنتتیک صورت گرفته است. در این مطالعه حذف ترکیبات آلی از فاضلاب سنتتیک به روش زیستی با رآکتور ناپیوسته متوالی بیوفیلمی با بستر ثابت (به حجم ۳۰ لیتر) مورد بررسی قرار گرفت که طی آن یک پایلوت شامل دو رآکتور بی هوازی و هوازی/اتوکسیک به مدت ۱۲ ماه جهت تصفیه فاضلاب سنتتیک با غلظت های COD ورودی ۳۰۰ و ۵۰۰ میلی گرم بر لیتر در زمان های ماند هیدرولیکی ۲، ۲/۵، ۳ و ۳/۵ ساعت و غلظت های ۸۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر در زمان های ماند هیدرولیکی ۲، ۲/۵، ۳، ۳/۵ و ۴ ساعت و غلظت های BOD ورودی ۲۵۰ و ۴۰۰ میلی گرم بر لیتر در زمان های ماند هیدرولیکی ۲، ۲/۵، ۳ و ۳/۵ ساعت و غلظت های ۶۵۰ و ۸۰۰ میلی گرم بر لیتر در زمان های ماند هیدرولیکی ۲، ۲/۵، ۳، ۳/۵ و ۴ ساعت تحت مطالعه قرار گرفت. FBSBR بیشترین راندمان حذف COD را در زمان ماند ۳/۵ ساعت برای غلظت ۳۰۰ میلی گرم در لیتر حدود ۹۸/۴% داشت و در زمان های ماند ۳، ۲/۵ و ۲ ساعت در همین غلظت، راندمان حدود ۹۵/۲، ۹۲/۵ و ۹۰/۴% را نشان داد و بیشتین راندمان حذف BOD را در زمان ماند ۳/۵ را در زمان ماند ۳/۵ ساعت برای غلظت ۲۵۰ میلی گرم بر لیتر حدود ۹۸/۱۵% داشت و در زمان های ماند ۳، ۲/۵ و ۲ ساعت در همین غلظت، راندمان حدود ۹۴/۶%، ۹۱/۵ و ۸۹/۲% مشاهده شد. سیستم FBSBR به منظور حذف مواد آلی از فاضلاب سنتتیک در غلظت های بسیار بالا و پایین کارایی بسیار مناسبی از خود نشان داد.