سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدمهران ابطحی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط زیست، دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط ز
علی ترابیان – استاد دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط زیست، دانشگاه تهران
محمدمهدی امین – استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حسن هاشمی – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی

چکیده:

در این مطالعه، عملکردیک رأکتور بافلدار بی هوازی (پایلوت ۱۰۰ لیتری و شش اتاقک ) به منظور حذف سولفات از فاضلاب ش هرک صنعتی امیرکبیر مورد بررسی قرار گرفته است . راه اندازی رأکتور با زمان ماند هیدرولیکی ۲۵ ساعت و دمای ۳۵ درجه سانتیگراد شروع شد و سرانجام زمان ماند به تدریج تا /۳۳ ۳ ساعت کاهشیافت . بهترین عملکرد رأکتور در زمان ماند هیدرولیکی ۴ ساعت و نرخ بارگذاری سولفات ۳/۳۱۸ کیلوگرم سولفات بر مترمکعب در روز با راندمان حذف سولفات۸۹/۱۵% مشاهده شد. در این شرایط، بیشترین درصد حذف سولفات در اتاقک اول مشاهده شد (۶۹/۰۸ درصد) که این اتاقک دارای پایین ترین pH در اثر فازهای اسیدزایی و استات زایی در اتاقکهای ابتدایی رأکتور بود . بر اساستایج حاصل، تولید سولفید در فاز اسیدزایی فرایند تصفیه بی هوازی رخ می ده د . سپس دما تا ۲۰ درجه سانتیگراد کاهشیافته (زمان ماند هیدرولیکی ۴ ساعت ) که حداکثر درصد حذف سولفات ۶۶/۱۱% بدست آمد . در این شرایط، حداکثر درصد حذف سولفات در اتاقک چهارم مشاهده شد ۲۸/۹۸% که این اتاقک دارای پایین ترین pH نیز بود. این پدیده نشان داد که کاهش دمای رأکتور موجب انتقال مرحله اسیدزایی به اتاقکهای بعدی رأکتور می شود . همچنین یافته های این مطالعه توانایی فاز اسیدزایی بر حذف سولفات را تایید نموده است.