سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هدی آذری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
فیاض رحیم زاده – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

استفاده از روشها ی استا تیکی غیرخطی در بررسی آسیب پذیری و نیز مقاوم ساز ی لرزه ای سازه ها کاربرد روز افزون ی پیدا کرده است . مطالعات اخیر در این زمینه، بر گسترش آنالیز Pushover به سازه هایی که در آنها اثر مودهای بالاتر مهم است، متمرکز شده است . در دستورالعمل ۴۴۰ FEMAروش جدیدی برای تعیین مقادیر پاسخی که به شدت تحت تاثیر مودهای بالاتر قرار دارند، ارائه شده است . طبق این روش، که روش آنالیز دینامیکی غیرخطی مقیاس شده نام دارد، پراکندگی بین نتایج حاصل از آنالیز دینامیکی غیرخطی را می توان با مقیاس کردن تعداد کمی رکورد زلزله، به گونهای که تغییرمکان حداکثر مرکز جرم بام در آنالیز دینامیکی غیرخطی برابر تغییرمکان هدف تعیین شده از آنالیز استاتیکی غیرخطی شود، کاهش داد . در این مقاله، با تمرکز بر سازه های قاب خمشی بتنی متقارن و نامتقارن در پلان، کارآیی روش پیشنهادی مزبور مورد بررسی قرار می گیرد.