سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین دانشور – دانشجوی کارشناس ارشد سازه ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن تهرانیزاده – استاددانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در هنگام محاسبه نیروی زلزله طبق آیین نامه ۲۸۰۰ ایران ، ضریب کاهشی به نام ضریب رفتار برای سیستمهای مختلف سازه ای پیشنهاد شده است. این ضریب در برگیرنده عواملی مانند شکل پذیری و اضافه مقاومت موجود در سازه می باشد که با توجه به نوع سیستم باربر جانبی سیستم تعیین میگردد.
دراین مقاله سعی می شود عملکرد این سه سطح مختلف شکل پذیری با یکدیگر مقایسه گردد . به این منظور سه قاب ۱۵ طبقه مدل سازی و طراحی شده است. ،۹ ، خمشی بتن مسلح ویژه ، متوسط و معمولی در سه سطح تراز ارتفاعی ۵سپس با انجام آنالیز استاتیکی غیرخطی،(pushover) منحنی ظرفیت و نقاط عملکرد تعیین شده است. مشاهده میشود که هر چند که منحنی ظرفیت قاب خمشی بتن مسلح معمولی ، بالاتر از منحنی ظرفیت در دو سطح شکل پذیری دیگر قرار می گیرد اما تغییر مکان بام آن در نقطه عملکرد، کمتر از دو سطح دیگر است. در مورد نقطه انتهایی منحنی
ظرفیت نیز، این امر صادق است.