سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهروز نورعلی – دانشجوی کارشناسی ارشدآبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
علی نجفی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

هر چند سیلاب، پدیده ای است که همه به آن به عنوان یک عامل مخرب می نگرند اما با استفاده از سازه های کنترل سیلاب می توان این عامل مخرب را مهار و از ان در راه توسعه منطفه استفاده نمود.مدل هیدرولوژیکیHEC-HMS برای شبیه سازی فرایند بارش –رواناب حوزه های آبخیز طراحی شده است. با قرار دادن داده های مربوط به جزء مخزن که از اجزاء هیدرولوژیکی مدل حوزه است ، می توان هیدروگراف سیلاب شبیه سازی شده را در صورت احداث مخازن مشاهده نمود و به میزان تاًثیر سازه در کنترل سیلاب پی برد.با توجه به سیلاب های به وقوع پیوسته درحوزه نوکنده ، لزوم اجرای طرحی جهت کنترل سیلاب در محل مناسب را می طلبد.هدف از این مقاله بررسی عملکرد سازه نوکنده در مهار سیلاب و کاهش دبی اوج سیلاب ها ست. بدین منظور پارامترهای مورد نیاز برای اجراء مدلHMS در شرایط قبل و بعد از احداث مخازن مربوط به بارش حداکثر ۲۴ ساعته به مدل معرفی شد. نتایچ حاصل از اجرای مدل نشان داد که میزان تاًثیر این مخازن در کاهش دبی پیک سیلاب ورودی خیلی کم است و برای کنترل سیلاب و کاهش پیک سیلاب باید راهکارهای دیگری را در حوزه مد نظر قرار داد