سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن فرزانه – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمدرضا جهانسوز – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمدرضا قنادها – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
کرامت اله یعقوبی – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور مقایسه عملکرد سه رقم گندم دیم آذر ‐- ۲، کل حیدری خوشه قرمز (رقم محلی ) و سرداری به روش دیمکاری مکانیزه اصولی، آزمایشی در سال زراعی ۸۳-۸۲ در منطقه اقلید فارس در روستای خسروشیرین با آب و هوای مدیترانه ای و متوسط بارندگی ۴۳۶ میلی متر، در مزرعه ای با خاک لومی رسی و Ph=7/8 اجرا گردید . ۳ تیمار در ۴ تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از نظر عملکرد دانه در هکتار در سطح احتمال ۱% بین تیمار های آزمایشی اختلاف معنی داری مشاهده شد. ارقام سرداری وآذر-‐ ۲ بالاترین عمل کرد را داشته و از لحاظ آماری در یک گروه قرار گرفتند. رقم کل حیدری عمل کرد کمتری داشته و با دو رقم دیگر اختلاف معنی داری نشان داد . بین این دو رقم با رقم آذر ‐- ۲ تفاوت معنی داری وجود داشت . بین این دو رقم با رقم آذر -‐ ۲ اختلاف معنی داری مشاهده گردید . بالاترین تعداد دانه در خوشه مربوط به رقم آذر‐- ۲ به میزان ۱۶/۹۷ دانه در خوشه می باشد.