سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریده مصطفایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علو
حسین موحدیان عطار – دانشبار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عبدالرحیم پرورش – دانشبار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بیژن بینا – استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

تخلیه فاضلاب خام یا تصفیه شده با روش متداول به آبهای سطحی باعث افزایش مواد مغذی(نیتروژن و فسفر) و در نتیجه ایجاد پدیده اوتریفیکاسون ناشی از رشد بیش از حد جلبک¬ها در آبهای پذیرنده می¬گردد. مقایسه میزان مواد آلی حاصل از مواد مغذی با مواد آلی فاضلاب، مشکلات ناشی از تخلیه آنها را آشکارتر می¬کند، تخلیه پساب حاوی mg/L6 فسفر و mg/L30 نیتروژن به ترتیب باعث تولید COD برابر mg/L828 (تقریباٌ دو برابر COD فاضلاب خام) وmg/L 600 خواهد شد.
حذف مواد مغذی به دو روش بیولوژیکی و شیمیایی انجام می¬گیرد. روش بیولوژیکی به دلیل کاهش هزینه¬ها و تولید لجن کمتر بیشتر مورد توجه می¬باشد. مطالعات نشان داده است راکتور¬های با بستر ثابت برا ی حذف فسفر و نیتروژن دارای راندمان خوبی هستند. بر همین اساس، برای حذف مواد مغذی سیستم لجن فعال ثابت تلفیقی تحت عنوان IFAS (تلفیقی ازA2Oو بستر ثابت) در مقیاس پایلوت مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعه مورد نظر یک مطالعه تجربی بود که به مدت شش ماه ونیم به طول انجامید. این سیستم با COD mg/L500، فسفر mg/L 15 و نیتروژن mg/L45 جهت بررسی راندمان سیستم IFAS مورد مطالعه قرار گرفت. پارامتر¬های COD، نیتروژن کجلدال، نیتریت، نیترات، نیتروژن کل و فسفر مطابق با روش¬های استاندارد اندازه¬گیری شدند. علاوه براین، پارامتر¬های موثر برحذف مواد مغذی از جمله pH، دما، اکسیژن محلول،MLSSو MLVSS نیز اندازه¬گرفته شدند. حداکثر راندمان این سیستم برای حذف مواد آلی، نیتروژن کجلدال، نیتروژن کل و فسفر کل به ترتیب ۹۴%، ۸۹%، ۷۴% و ۸۷% به دست آمد.
نتایج پژوهش حاضر تایید می¬کند حذف مواد مغذی از فاضلاب به مقدار قابل توجهی توسط سیستم IFAS مورد مطالعه امکان پذیر می¬باشد.