سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریده مصطفایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علو
حسین موحدیان عطار – دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عبدالرحیم پرورش – دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بیژن بینا – استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

تخلیه فاضلاب خام یا تصفیه شده با روش متداول به دلیل عدم حذف مواد مغذی به آبهای سطحی باعث افزایش مواد مغذی(نیتروژن و فسفر) و در نتیجه ایجاد پدیده اوتریفیکاسون ناشی از رشد بیش از حد جلبکها در آبهای پذیرنده میگردد. مقایسه میزان مواد آلی حاصل از مواد مغذی با مواد آلی فاضلاب، مشکلات ناشی از تخلیه آنها را آشکارتر میکند، تخلیه پساب حاوی ۶mg/l فسفر و ۳۰mg/l نیتروژن به ترتیب باعث تولید COD برابر ۸۲۸mg/l(تقریباً دوبرابر COD فاضلاب خام) و ۶۰۰mg/l خواهد شد. حذف مواد مغذی به دو روش بیولوژیکی و شیمیایی انجام میگیرد. روش بیولوژیکی به دلیل کاهش هزینهها و تولید لجن کمتر بیشتر مورد توجه میباشد. مطالعات نشان داده است راکتورهای با بستر ثابت برا ی حذف فسفر و نیتروژن دارای راندمان خوبی هستند. بر همین اساس، هدف از انجام این مطالعه حذف مواد مغذی سیستم لجن فعال ثابت تلفیقی تحت عنوان IFAS (تلفیقی از A2O و بسترثابت) با استفاده از پایلوت در مقیاس آزمایشگاهی میباشد. بدین منظور یک پایلوت با سه راکتور بیهوازی، غیرهوازی و هوازی از جنس پلاکسی گلاس ساخته شد. مطالعه مورد نظر یک مطالعه تجربی بود که به مدت شش ماه ونیم به طول انجامید. این سیستم با فاضلاب مصنوعی مشابه فاضلاب شهری تغذیه گردید (CODmg/L500 ، فسفر ۱۵mg/lو نیتروژن ۴۵mg/l) بعد از پایداری سیستم راندمان حذف COD، فسفر و نیتروژن در راکتورهای مختلف به دست آمد. پارامترهای COD ، نیتروژن کجلدال، نیتریت، نیترات، نیتروژن کل و فسفر مطابق با روش های استاندارد اندازهگیری شدند. علاوه براین، پارامترهای موثر برحذف مواد مغذی از جمله pH، دما ، اکسیژن محلول، MLVSS و MLSS نیز اندازهگرفته شدند. حداکثر راندمان این سیستم برای حذف مواد آلی، نیتروژن کجلدال، نیتروژن کل و فسفر کل به ترتیب ۹۴% ، ۸۹%، ۷۴% و ۸۷% به دست آمد. نتایج پژوهش حاضر تایید میکند حذف مواد مغذی از فاضلاب به مقدار قابل توجهی توسط سیستم IFAS مورد مطالعه امکانپذیر میباشد.