سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید محمودی چالبطانی – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست
مهربان صادقی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
بهمن بنائی قهفرخی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست

چکیده:

کنترل مواد زائد جامد شهری یک امر بسیار مهم در مدیریت مواد زائد می باشد. بنابراین به علت وجود بیماریهای واگیر و غیرواگیردار و متنوع بودن مواد زائد، عیوب سیستم مدیریتی، درجه آلودگی بالا، تولید بو و انجام آنالیزهای فیزیکی و شیمیایی و مقایسه با استانداردهای ملی و جهانی و کاربردی نمودن نتایج آنالیز در خصوص بهره وری از سیستم مدیریت مواد زائد فعلی در شهرکرد، تحقیق در این خصوص ضروریست. این تحقیق برای اولین بار به مدت ۹ ماه با هدف بررسی سیستم مدیریت جمع آوری،حمل ونقل ودفن مواد زائد جامد به منظور ارائه الگوی مدیریتی انجام گرفت تا بتوان روش مناسب مبتنی بر زیرساختها و پتانسیل های مرتبط و موجود در شهرکرد ارائه نمود مرحله جمع آوری مواد زائد به لحاظ اقتصادی بیشترین هزینه را در سیستمهای جمع آوری موادزائد شهری به خود اختصاص می دهد ( ۷۰ تا ۹۰ درصد) البته در شهرهای بزرگ کشور مانند تهران، شیراز، اصفهان، نمونه این تحقیق انجام گرفته است. در شهرکرد روزانه ۱۲۰ تن مواد زائد شهری به محل دفن در رحمتیه منتقل م یشود که با توجه به جمعیت شهرکرد سرانه تولید زباله مطابق با استانداردهای بین المللی می باشد. با توجه به آنالیز فیزیکی انجام شده در محلات مختلف شهرکرد سرانه زباله حدود ۷۱۸ گرم تعین گردید. همچنین آنالیز فیزیکی از مواد زائد جامد در محل دفن به عمل آمد که اجزای زباله های توزین شده برابر است با: مواد فساد پذیر ۶۴ % کاغذ و مقوا ۲۰ % ، پلاستیک و نایلون ۱۳ % فلزات ۲% و شیشه حدود ۱ % . در آنالیز شیمیایی نمونه ۱ لیتری از شیرابه محل دفن گرفته شد و به آزمایشگاه منتقل گردید : BOD آن حدود ۲۰/۰۰۰ میلی گرم در لیتر وCOD آن ۴۰/۰۰۰ میلی گرم در لیتر برآورد گردیده که در مقایسه با استانداردها بیانگر آلودگی شیرابه زباله بود. فرایند جمع آوری، حمل و نقل و دفن بهداشتی بر اساس تجهیزات وامکانات فعلی مورد بررسی قرار گرفت وبه علت سنتی بودن سیستم مدیریت واثرات زیست محیطی نامطلوب وعدم کیفیت مطلوب برای شهرکرد مناسب نبوده واین موضوع استفاده از الگو های مدرن وپیشرفته وبازیافت از مواد زائد را مطرح می کند.در این خصوص مکانیزه شدن سیستم جمع آوری و دفن بهداشتی مواد زائد و بهین هسازی سیستم حمل و نقل از راه کارهای مدیریتی جهت اصلاح وضعیت فعلی پیشنهاد گردید.