سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود رشمانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی– گروه آبیاری
حمید آبادی – دانشکده مهندسی آب و خاک– دانشگاه تهران
تیمور سهرابی – دانشیار گروه آبیاری دانشگاه تهران
مجید میرزائی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی– گروه آبیاری – دانشکده مهندسی

چکیده:

یک سیستم تحت فشار بر اساس شرایطی مانند آب وهوا، نوع محصول، توپوگرافی انتخاب می شود. برای آنکه بتوان عملکرد یک سیستم اجرا شده را با عدد و رقم بیان نمود، لازم است که این سیستم ها مورد ارزیابی قرار گیرند. هدف از این مطالعه، ارزیابی دو سیستم آبیاری سنترپیوت با آبپاش های متفاوت بود برای ارزیابی این سیستم ها از شاخص های ارزیابی PELQ , AELQ , CU, DU به روش Merriam & Kleer استفاده گردیده است. برای سیستم A (با آبپاش Uirain SP4) با توجه به محاسبات انجام شده دامنه شاخص AELQ بین ۴/۵۶ تا ۸/۸۳ درصد که بطور متوسط ۸/۷۳ درصد و شاخص PELQ بین ۱/۷۷ تا ۷/۸۷ درصد که بطور متوسط ۸/۸۲ درصد و شاخص CU بین ۲/۸۱ تا ۱/۹۴ درصد که بطور متوسط ۴/۹۱ درصد و شاخصبین ۲/۸۸ تا ۸/۹۰ درصدکه بطور متوسط ۸/۹۰ درصد که بطور متوسط ۳/۸۹ درصد می باشد. برای سیستم B (با آبپاش Nelson-R3000) دامنه شاخص AELQ بین ۹/۶۴ تا ۷/۸۳ درصد که بطور متوسط ۹/۷۲ درصد و شاخص PELQ بین ۴/۶۹ تا ۲/۸۴ درصد که بطور متوسط ۶/۷۷ درصد وشاخص CU بین ۸/۸۲ تا ۰/۹۳ درصد که بطور متوسط ۳/۸۸ درصد و شاخص DU بین ۷/۷۲ تا ۹/۸۸ درصدکه بطور متوسط ۴/۸۱ درصد می باشد. نتایج نشان میدهد که سیستم Aنسبت به سیستم B از لحاظ طراحی بهتر ولی از لحاظ مدیریتی ضعیف می باشد.