سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهزاد نوری – کارشناس مهندسی صنایع
اصغر بخشیانی – کارشناس مهندسی صنایع

چکیده:

در ا ین مقاله با استفاده از رو یکرد تحلیل سیستم های پویا و شبیه سازی پیوسته ای عملکرد یک زنجیره تامین ۵ سطحی، نحوه عملکرد زنج یره را در حالت ی که اطلاعات تقاضا ی مشتر ی در اخت یار کلیه سطوح قرار بگیرد (زنجیره تام ین کششی) با حالت فشاری مدیریت زنج یره تام ین که در آن هر سطح فقط اطلاعات تقاضا ی سطح بعد از خود را دارد و تنها بر حسب این اطلاعات به پیش بینی تقاضا می پردازد ، مقایسه شده است. هدف این مقاله نشان دادن مزیت های استفاده از سیستم های کششی در مواجه با انفصال ها ی احتمال ی در زنج یره تام ین، م ی باشد . این مطالعه به خوبی نشان می دهد که در صورتی که اطلا عات تقاضا مشتری در اختیار کلیه سطوح قرار بگیرد، زنجیره تامین هزینه های بسیار کمتری را در هنگامی که ارتباط بین ۲ عضو متوالی زنجیره قطع شود متحمل می شود . ا ین مطالعه بر اساس دینامیک سیستم ها و باشبیه سازی زنجیره تحت نرم افزار vensim انجام شده است.