سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیاوش وزیری – متخصص عفونی
فرشته یزدانی – کارشناس بهداشت محیط
زهرا القایی – کارشناس آمار

چکیده:

یکی از مهمترین جنبه های بهداشتی و زیست محیطی تولید انواع مواد زائد خصوصاً زباله می باشد که به دلیل حجم زیاد فساد پذیری و مسائل اجتماعی و اقتصدی جایگاه خاصی دارد. در حال حاضر به دلیل افزایش بیش از حد جمعیت، کمبود اماکن دفع زباله، مردم و مسئولین نیز بیشتر به این معضل توجه نمایند که آنجائی که مرحله تولید در مدیریت زباله نقش اساسی دارد پس نباید جایگاه تولید کنندگان را فراموش کنیم. بر اساس آمار سازمان بازیافت در سال ۱۳۸۲ کرمانشاه با جمعیت ۸۱۸۷۹۱ نفر و تولید سرانه ۶۰۰ گرم سالانه مقدار زیادی زباله تولید می نماید که حدود ۸۰% آن مواد فساد پذیر می باشد هدف این بررسی به منظور مشخص نمودن میزان آگاهی و عملکرد خانوارهای شهری در خصوص مواد زائد جامد و سیستم مدیریتی آن در شهر کرمانشاه در زمستان ۸۲ صورت گرفت تا بتوان با تعیین وضعیت موجود و مشخص نمودن مشکلات کنونی در جهت رفع آن با یک برنامه ریزیمنسجم وصحیح کام مؤثری برداشت و با جلب همکاری بین بخشی در جهت کنترل آلودگی محیط زیست و برگشت آین آلودگی به چرخه زندگی پیشگیری نمود. بررسی از نوع توصیفی گذشته نگر است و جامعه مورد مطالعه ما خانوارهای شهری کرمانشاه بود که با حجم نمونه ۵۱۰ خانوار که به روش تصادفی خانوارهای مورد بررسی شناسای گ ردید. پس از تهیه و تنظیم پرسشنامه و مراجعه به درب منازل پرسشنامه ها تکمیل شده اطلاعات در برنامه آماری SPSS ضبط و با استفاده از شاخص های مشخص و میز آنها آنالیز اطلاعات صورت پذیرفت. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد تنها ۲۲% از خانوارها میزان آگاهی آنها در خصوص روشهای دفع و مشکلات و مضرات زباله خوب بوده ۶۹/۵% خانوارها آموزش لازم را در خصوص تفکیک نمودن زباله تر و خشک ندیده اند و تنها ۱۹/۲% از خانوارها زباله های تر و خشک را جداسازی می نمایند. در خصوص عملکرد مامورین و سیستم مدیریت ۳۵/۹% از خانوارها اعلام عدم رضایت از نحوه کار مامورین در حین جمع آوری و ۷۶% از خانارها از سیستم مدیریت مواد زائد نارضایتی داشتند و ۷۶/۲% خانوارها اعلام نمودند که مامورین شهرداری جمع آوری زباله را بدون نظافت معابر آنهم با ریخت و پاش انجام میدهند. ۵۴/۹% خانواده ها اعلام نمودند که پرسنل شهرداری از وسایل حفاظت فردی استفاده می کنند. در ۵۷/۵% از خانوارها جمع آوری زباله در روزهای مشخص و ۵۱/۱% از خانوارها جمع آوری زباله آنها در ساعات مشخصی انجام می گردد. بحث و نتیجه: با توجه به نتایج فوق الذکر مشخص گردید که درصد کمی از مردم دارای آاهی خوب می باشند و عملکرد مامورین شهرداری و سیستم مدیریتی در سازمان بازیافت و شهرداری ضعیف می باشد و از نظر تجهیزات و وسایل نیز دارای کمبودهایی می باشند. لذا پیشنهادی می گردد که جهت ارتقاء آگاهی خانوارها برنامه های آموزشی از طریق رسانه های گروهی و ارگانهای ذیربط و جهت ارتقائ عملکرد سیستم مدیریتی ضمن نظارت بیشتر امکانات و تجهیزات و نیروهای ماهر و معتقد در سیستم بکار بندند.