سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا موسی زاده مقدم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه مازندران
عیسی شوش پاشا – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه مازندران
علیرضا میرزاگل تبار – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه مازندران

چکیده:

یکی از اهداف مهم تکنیک های اصلاح خاک در زمین های ماسه ای اشباع کاهش خطر روانگرایی و جلوگیری از افزایش فشار آب منفذی در لرزش ناشی از زلزله می باشد. از جمله روشهای تراکم خاک، استفاده از شمع های تراکمی می باشد. در این پژوهش عملکرد شمع های تراکمی در کاهش استعداد روانگرایی بسترهای ماسه ای مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، بر اساس نتایج حاصل از مطالعات ژئوتکنیک در منطقه ای مشخص، ابتدا پتانسیل روانگرایی لایه های مختلف خاک محل ارزیابی و سپس با در نظر گرفتن تاثیر شمع تراکمی بر تراکم خاک مورد مطالعه، برپایه مدل طرح ریزی شده توسط نرم افزار plaxis، با الگوی توزیع جابجایی غیر یکنواخت ذرات خاک ناشی از حجم شمع، استعداد روانگرایی لایه های خاک مورد بررسی مجدد قرار گرفته است که نتایج حاصل، نشانگر حذف و بعضا کاهش محسوس احتمال روانگرایی در لایه های مستعد روانگرایی می باشد.