سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین خدادادی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

چکیده:

برای برر سی عملکرد علوفه و مقایسه تحمل به سرمای ژنوتیپ های مختلف شبدر برسیم در تاریخ کاشت های مختلف این آزمایش بصورت اسپلیت‐ پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ٤ تکرار در سا لهای زراعی ۸۲-۱۳۸۱ و ۸۳-۱۳۸۲ در ایستگاه تحقیقاتی چهارتخته شهر کرد اجرا شد . تاریخ کاشت در سه سطح (اول وبیستم شهریور ماه ‐دهم مهر ماه ) درون کرتهای اصلی و رقم در سه سطح (تولیدی کرج‐ساکرومونت‐متحمل به سرما ) درون ک رتهای فرعی قرار گرفتند . نتایج نشان داد درصد خسارت سرمای زمستانه در ارقام در سال اول بین ۸۱/۳ تا ۹۶/۴ درصد و در سال دوم بین ۷۷/۴ تا ۹۹/۹ درصد بود و بیشترین خسارت سرمای زمستانه در دو سال در تاریخ کاشت دهم مهرماه بین ۱۰۰-۹۶/۶ درصد و کمترین آن در تاریخ کاشت بیستم شهریور بین ۹۶/۵-۸۶/۴ درصد به گیاه وارد شد . در سال اول به علت کاهش درجه حرارت هوا در بهار به زیر صفر ، خسارت سرمای بهاره ١٠٠ درصد بود و علوفه ای بدست نیامد اما در سال دوم به علت مساعد تر بودن هوا در بهار خسارت سرمای بهاره بسیار اند ک بود.