سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدعلی ززولی – استادیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران
اسمعیل قهرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندرا
مهدی قربانیان اله آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندرا
پگاه بهمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

یکی از پیامدهای زیست محیطی شهرک های صنعتی، ایجاد آلودگی زیست محیطی از جمله تولید فاضلا ب های صنعتی می باشد. در این شهرک ها باید فاضلاب های صنعتی قبل از ورود به آبهای پذیرنده به روش مناسب تصفیه گردد . اما احداث تصفیه خانه های فاضلاب به تنهایی نگرانی های زیست محیطی را بر طرف نمی کند بلکه برای رسیدن به استانداردهای مطلوب زیست محیطی باید عملکرد این تصفیه خانه ها مدام تحت بررسی و ارزیابی قرار گیرند . لذا هدف از این مطالعه بررسی عملکرد لجن فعال در تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی آق قلا در استان گلستان می باشد. روش بررسی : این مطالعه از نوع توصیفی – مقطعی می باشد که در واحد آزمایشگاه تصفیه خانه فاضلاب شهر ک صنعتی آق قلا واقع در استان گلستان در سال ۱۳۸۶ طی مدت ۱۲ ماه به انجام رسید . در طول مدت مطالعه هر هفته دو مرتبه از فاضلاب ورودی و پساب خروجی نمونه برداری مطابق روش استاندارد صورت گرفت که در هر بار نمونه برداری پارامتر اکسیژن مورد نیاز شیمیایی COD اندازه گیری، ولی آزمایش اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی BOD به صورت هفته اییکبار انجام شد . پارامتر PH روزانه به وسیلهۀ PH متر اندازه گیری شد . آزمایشات مربوط به مواد جامد معلق TSS و مواد جامد محلول TDS نیز به صورت هر ۱۰ روزیکبار انجام شد . آزمایشات صورت گرفته بر اساس آخرین روش ارائه شده در کتاب استاندارد متد انجام شد . در پایان با استفاده از نرم افزازExcel داده ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. کیفیت پساب خروجی از تصفیه خانه شهرک صنعتی آق قلا در اکثر ماه های سال مطابق استانداردهای دفع پساب بود و در کل کارایی این تصفیه خانه (سیستم لجن فعال ) در حذف آلاینده های ورودی بسیار عالی بود . اگرچه در مواردی پسا ب خروجی منطبق با استانداردهای زیست محیطی نبود ولی با مدیریت ونظارت دقیق بر مقدار دبی و بار آلی ورودی این نواقص براحتی قابل برطرف شدن است.