سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جوانشیر عزیزی مبصر – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدعلی ناصری – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب ،دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی وهابیان – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب

چکیده:

انتخاب و طراحی فیلتر زهکش از لحاظ دستیابی به نصب موفق فیلتر زهکش، به روش ارزیابی راندمان سیستم از لحاظ فیلتراسیون وتعیین مقاومت ورود جریان و بطور کلی برآورد راندمان پوشش زهکشی و قرار گرفتن در معیارهای موجود بستگی دارد. این تحقیق در کیلومتر ۴۵ جاده آبادان- اروند و در اراضی حاشیه رودخانه اروند واقع شده است. در این مطالعه که بر روی دو پوشش مصنوعی PP450و PP700ومقایسه آنها با پوشش های شن وماسه (استاندارد و موجود در منطقه ) انجام گرفت، باتوجه به ارزیابی نتایج با معیارهای تعیین شده و مشاهده رسوب موجود در لوله های زهکش، فیلتر PP700 دارای بازده خوبی از لحاظ فیلتراسیون بوده اما فیلتر PP450 بازده ضعیفی داشت.