سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا کیمیایی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، شرکت شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک استا
قاسم آذریان – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی د
جواد جعفری محب – کارشناس بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدا
ابوالفضل محمدطاهری – کارشناس بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدا

چکیده:

لاگونهای هوادهی نوعی ازسیستمهای هوازی رشد معلق در تصفیه فاضلاب هستند که می توانند برای تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی مورد استفاده قرار گیرند. لاگونهای هوادهی به دلیل قابلیت انعطاف قابل ملاحظه ای که در طراحی دارند، کاربرد وسیعی در تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته پیدا کرده اند. لاگونهای هوادهی در تصفیه فاضلابهای صنعتی، نظیر فاضلاب کارخانه های کاغذ، خمیر کاغذ، صنایع غذایی، پتروشیمی و سایر صنایع به کار می روند. در این تحقیق عملکرد لاگونهای هوادهی در تصفیه فاضلابهای شهرک صنعتیِ بوعلی همدان، به مدت پنج ماه از بهمن ماه ۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق شاخصهای کیفی pH,TSS,BOD5,COD کل کلیفرمها وکلیفرمهای مدفوعی درفاضلاب ورودی و خروجی مورد ارزیابی قرار گرفت . مقادیر میانگین در پساب خروجی به ترتیب pH برابر ۷/۲۵ ، TSSبرابر ۸۷/۴mg/lو BOD5 برابر ۶۵/۵mg/L و COD برابر ۱۸۶/۸mg/L میانگین هندسی کل کلیفرمها برابرMPN/100ml 8/02×۱۰ ۳می باشد. مقدار راندمان حذف آلایند ه ها به ترتیب : ۸۰/۸۸%TSS ، BOD5=94/90%و COD=89/25%و۹۹/۹۵% = کل کلیفرمها و ۹۹/۹۴% = کلیفرم های مدفوعی می باشد.درصورت استفاده مجدد از پساب برای آبیاری فضای سبز و کشاورزی باید کاهش آلودگی میکروبی در حد استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران و یا رهنمود سازمان بهداشت جهانی مورد توجه قرار گیرد.