سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

الیاس نیستانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی

چکیده:

این طرح در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ با ۱۶ لاین در چهار تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم شیروان (خراسان شمالی ) به اجرا در آمد . در طی دوره رشد از صفات تعداد روز تا خوشه دهی، تعداد روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته و بعد از برداشت از صفات وزن هزار دانه و عملکرد دانه یادداشت برداری گردید. تجزیه داده ها نشان داد که در بین لاین ها از لحاظ تمام صفات اندازه گیری شده اختلاف معنی داری وجود دارد. مقایسه میانگین به روش دانکن صورت گرفت. در بین لاین های مورد آزمایش لاین شماره ۱۶ با ۲۰۸۷ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را دارا بود.