سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی شادمند – شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)یران
رعنا میراب زاده اردکانی – شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)یران

چکیده:

شدت میدان الکتریکی موجود در فصل مشترک بین هادی/عایق و یا عایق /عایق ، در تجهیزات الکتریکی با سطح ولتاژ کاری بالا، از قبیل کابلهای فشار قوی، بوشینگها، خازنها، مقره ها ، شینه های استاتور و … ، باعث ایجاد استرسهای الکتریکی شدید روی بخشی از این تجهیزات که در مجاورت هوا قرار دارند، می شود. عمده دلیل وجود چنین استرسهای شدیدی در فصل مشترک هادی/عایق و یا عایق /عایق، اختلاف بالایموجود بین ضریب نفوذدو ماده مجاور هم می باشد. ) پذیری الکتریکی(Permitivity اختلاف بالا بین ضرایب نفوذ پذیری الکتریکی مواد ، باعث و یا تغییرات شدید در تغییرات شدید در سطح ولتاژ (dv/dt) در این نواحی می گردد. سطح میدان الکتریکی(dE/dt) وجود چنین تغییرات شدید در استرس اعمالی ، مشابه ایجاد تابع ضربه مربوط به آن استرس در این نواحی است که نهایتاً باعث یونیزاسیون محیط اطراف، ایجاد جر یانهای سطحی (کرونا) ، افزایش تلفات الکتریکی و ایجاد حرارت بالا در این نواحی و تخریب عایق می گردد. لذا، جهت کنترل تغییرات استرس در این نواحی و کاهش تاثیرات مخرب آن، امروزه از مواد ترکیبی خاصی، مانندترکیبات و SiC -AlnOmد استفاده می شود. [ ۷، [۱][۲] مشخصه بار ز این گروه از مواد، تغییرات غیر خطی مقاومت الکتریکی آنها نسبت به سطح میدان الکتریکی اعمالی می باشد. استفاده از اکسیدهای آلومینیوم، به دلیل تاثیر منفی آن در نتایج تستهای الکتریکی اعمالی روی ماشین، بویژه تست تانژانت جهت SiC دلتا، بسیار محدود می باشد و عمدتاً ترکیبا ت محصول به این هدف، استفاده می شود. جهت انجام محاسبات مورد نظر، لازم است ابتدا مدل الکتریکیشینه ، استخراج و نهایتاً با اعمال شرایط مرزی و SG ناحیه [ استفاده از روشهای عددی ، به نتیجه نهایی رسید. [ ۳ شینه ها را می میدان الکتریکی در سیستم عایقیEnd-winding [ توان ترکیبی از دو مولفه عمودی و افقی در نظر گرفت. [ ۴ مولفه افقی را می توان با استفاده از مقاومت و خازنهای غیرخطی مدل کرد که بر اساس مشخصات پلاریزاسیون و مدل می شود . مولفه عمودی را می SG مقاومت غیرخطی لایه توان بر اساس مشخصه های خطی عایق اصلی شینه، بصورت مقاومت و خازن مدل کرد.